Alla studerandes Cor-hus

Alla studerandes Cor-hus

Redan i planeringsskedet av nya Arcada-huset stod det tidigt klart att ett eget utrymme ytterom Arcada skulle planeras för kåren och ämnesföreningarna. Det för att ge större flexibilitet och mera möjligheter till kvälls- och veckoslutsevenamang i studentikos anda.

Fastighets Ab Cor-huset (FAB) grundades 16.12.2005 av Stiftelsen Arcada. I förväg hade dock ett aktieägaravtal gjorts upp mellan Stiftelsen Arcada och Arcada Studerandekår - ASK.  Fastighetsbolaget grundades för att arrendera den tomt som Cor-huset skulle byggas på samt äga det hus som skulle uppföras på tomten. Tomten arrenderas av Helsingfors stad.

Bolaget grundades med 8 stycken aktier till ett nominellt värde på 1000 € / styck. Fastighetsbolagets styrelse består av minst tre och högst 7 styrelsemedlemmar som väljs av bolagsstämman.

Björn Teir, Arcada Novas dåvarande VD, ansvarade för planering och bygget fram till 2007 när han lämnade företaget och Jörgen Wiik tog över hans arbete. Björn var den drivande kraften som fixade fram största delen av finansieringen som totalt gick på 1,8 miljoner euro. Det var studerandekåren som mottog understöden, och som sedan betalade vidare till FAB.

När huset byggdes ägde ASK 100 % av aktierna, men ganska tidigt gick stiftelsen in med kapital och blev därmed 10 % ägare i fastighetsbolaget. När huset togs i bruk 2007 var fastighetsbolaget skuldfritt.

Bygget förverkligades som ett byggherre-konsultbygge. Valet föll på Haahtela som även byggd de kringliggande husen i campus-området. Det var dock inget traditionellt upplägg utan Haahtela fungerade som projektledare men en privat byggfirma skötte det praktiska som också hade en egen arbetsledare på plats. Bygget gick smärtfritt och enligt på förhand uppgjort plan och tidtabell.

På Henrik Wolffs initiativ avgjordes hurudant hus som skulle byggas genom en arkitekttävling. Tävlingen riktad till nordiska arkitektstuderande med kriteriet att de skulle kunna presentera bidraget på svenska. Henrik ville involvera studerande redan i planeringen av bygget, med tanken att det kunde bidra till unga arkitekters karriärsutveckling. Det var tillräckligt lite för att våga ta den risken. Samtidigt bidrog det till synlighet för både högskolan och studerandekåren.

På grund av valet att göra det som en arkitetkttävling, och att bygga ett så speciellt hus steg naturligtvis byggkostnaderna. De uppgick slutligen till nästan 1,8 miljoner euro. Det skulle ha kunna sparats många hundra tusen på att ha byggt ett mera traditionellt bygge.

Därtill gjordes de första renoveringarna ca 1 år efter att huset tagits i bruk. Ganska snabbt byggdes delar av köket om för att man skulle kunna utrnyttja det för att tillverka mat. Även baren byggdes om om eftersom man ville förutom caféverksamhet även få mera känsla av bar.

Under planeringen av Cor-huset fanns det ett flertal olika arbetsgrupper som i olika sammansättningar funderade på hurudant hus som behövdes, vem som skulle husera där och om det skulle finnas bastu i byggnaden eller inte. Ja just bastufrågan lär var den mest diskuterade i hela historien. Det fanns ett uttalat önskemål om en källare i huset, men det fanns inte pengar och inte heller möjlighet med den grund som fanns på tomten. Huset står i dagsläget endast 1,5 meter ovanför vattenytan.

Så här i efterhand kan Jörgen konstatera att det skulle ha varit bättre att ha byggt Cor-huset på Majstrandens innergård. Där skulle kvälls- och veckoslutsfesterna inte stört de närliggande boenden lika mycket. I dagens läge bekränsar de närliggande husen ganska mycket avd en verksamhet som förverkligas i huset.

Jörgen berättar att det som är speciellt med tomten där Cor-huset står är att byggrätten motsvara 100 % av arealen. I efterhand har staden höjt marknivån och de nya huset som byggts är byggda på en förhöjd nivå. Det gjordes ett grundligt markarbete flera år efter att Cor-huset hade byggts. Han är också överraskad att husets skick ännu är i god form, trots känsliga konstruktioner, mycket speciallösningar och känsligt material.

Efter att ASK Ab lades ner så är det nu FAB som tar intäkterna för det fåtal uthyrningar som görs i Cor-huset. Sedan 2015 är det ASK som sköter uthyrningarna men intäkterna går till FAB för att täcka driftskostnaderna. Ägarna har billigare hyror än utomstående, men alla betalar.

I år ligger driftkostnader på ca 60 000 €/år. Av det går ca 14 000 €  till skatt och arrendekostnader för tomten Ägarna betalar årligen ett driftsvederlag till fastighetsbolaget som motsvarar driftskostnader. Fastighetsbolaget mål är att göra nollresultat men de senaste åren har det gjorts ett litet minusresultat.

Fastighetsbolagets främsta uppgift idag är att upprätthålla husets kvalité och se till att det hålls i skick, så att man skall kunna fortsätta använda det. Målet är att få mera uthyrningar på kvällar och veckoslut (utan att den påverkar den egna verksamheten) så att intäkterna kunde öka. Istället för att det står tomt så skulle det vara bra att ha verksamhet. En mening som man sagt under alla de 11 år som huset har stått på plats.

För det dagliga eller veckovisa underhållet har anlitats främst tre företag för att sköta underhållet. L&T sköter om gårdsarbete och roskistömning, SOL som sköter om städning, och Avarn som ansvarar för övervakning och larm.

FAKTARUTA

Fastighets Ab Cor-huset är grundat/registrerat 16.12.2005
Aktiemängden är 8 st a 1000€
Ask äger 90% av 8 aktier
Stiftelsen Arcada äger 10% av 8 aktier
Tomten är 702m2
Grundstensmurningen var 31.5.2006

----------------------

Björn Teir sökt understöden för finansieringen av bygget

Bidragsgivaran:
Svenska kulturfonden
Sparbanksstiftelsen i Helsingfors
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne
Svenska folksskolans vänner
Stiftelsen Gesellius stiftelse
Willian Thurings stiftelse
Stiftelsen Arcada

----------------------

Årligt arrende 6700€
Årlig fastighetsskatt 2800€

---------------------

Byggherrekonsult Haahtela-rakennuttaminen oy
Byggarbeten MM-yritysrakentajat oy
Elarbeten Sähköpalvelu Timo Kurki oy
VVS-arbeten AJ Eurolämpö oy
Ventilation Koja-tekniikka oy

-------------------

ASK förtjänsttecken

ASK förtjänsttecken

TILITYSMAFFIAN

TILITYSMAFFIAN