Intressebevakning på nationell nivå

Intressebevakning på nationell nivå

Förutom att driva en aktiv intressebevakning inom den egna yrkeshögskolan finns en viss skyldighet att även på ett bredare nationellt samt internationellt plan följa med och i mån av möjlighet påverka i ärenden som berör studerande och deras intressen. Speciellt aktiva brukar diskussionerna vara just i tiderna för kommunal- och riksdagsval eller strax efter när nya regeringsprogram och budgeter skall göras upp. SAMOK, studerandekårernas takorganisation, är därmed en viktig organisation för alla studerande eftersom de har större resurser att aktivt kunna påverka och vara delaktiga i de diskussioner som förs på ett nationellt plan än de enskilda studerandekårerna. I SAMOK väljs representanter in till styrelsen varje höst på förbundsmötet. På mötet har varje studerandekår olika många röster baserat på antalet medlemmar. Förutom en styrelse har SAMOK även närmare 10 anställda med olika ansvarsområden som jobbar med intressebevakning och koordinering.

9 år efter att SAMOK grundades fick den sin första finlandssvenska ordföranden. På SAMOKs förbundsmöte den 23 november 2004 väljs Petra Nysten som ny ordförande för år 2005. Man kan säga att Petra som ordförande gjorde ASK känd ytterom de finlandssvenska kretsarna och en aktiv högskolepolitik känt i ASK.

Inte så många år senare, närmare bestämt hösten 2007 väljs nästa ASK-aktiv till ordförande för SAMOK år 2008, Armi Murto. För Armi som redan under sin aktiva tid i ämnesföreningen Hanse SF och inom studerandekåren var aktiv inom studiepolitiken var det en naturlig väg att fortsätta intressebevakningen. Sen rullade det bara liksom på. För genast året därpå tar Jenny Tabermann plats i styrelsen med ansvar för internationella ärenden. Efter ett års uppehåll fortsätter nästa ASK-aktiv, Lotte Uutinen som styrelsemedlem år 2011 med ansvar för studerandes hälsa och välmående. På hösten 2011 förs igen en aktiv valkampanj och den här gången för Elin Blomqvist som kandiderar för ordförande för SAMOK år 2012. På förbundsmötet blir hon vald. Därmed blev också 2012 ett väldigt exeptiellt år eftersom samtidigt valdes Lotte Uutinen som ordförande för OLL, Studerandes idrottsförbund. Det är första gången som två ASKeiter innehar två ordförandeposter samtidigt inom den nationella högskolepolitiken. Året efter väljs Christoffer Andersson in till styrelsemedlem med ansvar för internationella ärenden i SAMOKS styrelse för år 2013.

Armi, Lotte och Elin är ense om att högskolepolitiken och förbundets uppgift och status har utvecklats till en väldigt professionell verksamhet. Även den egna politiska åsikten har fått en mycket starkare betydelse och du måste vara betydligt mycket mera insatt idag i både den nationella och internationella politiken, åtminstone på ett europeiskt plan.  

Armi som förde en valkampanj inför valet, ville se lite nytt och fräscht tillvägagångssätt för att bli ordförande. Så hon införde då en så kallad valflyer som aktivt delades ut. Efter det året så blev det mera som ett krav för att klara sig än en rolig grej att ha. Ingen av de ASK-aktiva som blivit valda till SAMOKS ordförande har på något sätt enkelt kommit in, samtliga har haft motkandidater och verkligen fått lobba för sin möjlighet att bli valda.

För ASKs del har det såklart betytt mycket att ha så aktiva, engagerade och drivna personer som jobbar för studerandes bästa. Nationellt har ASK blivit en känd studerandekår fast ASK till storlek är lite i jämförelse med många finska studerandekårer.

15170875_10154491967372559_1393287971343250737_n.jpg

Inför ordförandevalet hösten 2007 körde Armi en ny typ av kampanj och frångick alla tidigare traditioner. Symbol på att ASK hämtar med sig nytt och snäppet mera än vad som egentligen skulle behövas. ASK-aktiva har alltid velat höja ribban en aning.

Under Armis ordförandeår i SAMOK skedde bl.a. följande förändringar:

  • De anställda blev sakkunniga istället för tidigare sekreterare.
  • SAMOK blev medlem i OLL, istället för enskilda studerandekårer.
  • Istället för att kalla utbildningen för högre yrkeshögskoleexamen till att kalkla den magisterexamen.

Armi obunden när hon blev invald i SAMOK, men förstod ganska snabbt att man behöver politisk erfarenhet för att kunna jobba på den nivån.

2008 hölls nordiska ordförandesmötessitz (NOM) från nordiska och baltiska. Ordförande från nordiska organisationerna från takorganisationerna.

Under Elins ordförandeår i ASK 2011 noterades över 1000 medlemmar (1009 i december 2011). Det var även då som den första kommunikations- och medlemssekreteraren anställdes. Man satsade på att öka synligheten för kåren för att locka fler medlemmar. Elin var i egenskap av ASK ordförande själv med och murade grundstenen för de studentbostäder hon senare själv skulle bo.

samok_hallitus_2012.jpg

När Elin inledde sitt ordförandeår i SAMOK 2012 var det året efter valet, då när jobbet skall börja göras. Regeringsprogrammet var ett svårt paket att börja jobba med. Det var även då som yrkeshögskolereformen inleddes, och grunden lades för den lag vi har idag. Reformen beslöts att göras i två delar eftersom det inte fanns finansiering. Ett intensivt samarbete gjordes med ministeriet.

Det var ett tillfälle att lära känna högt uppsatta politiker. Att lägga grunden till ett gott samarbete och lätt kunna greppa telefonen för att senare slå dem en signal. Studeranderepresentanten i bolagets styrelsen blev inskrivet i yrkeshögskolelagen. I lagen står att i aktiebolagets styrelse skall det finnas en medlem som är vald av studerande. Mandaten hade gått ut när lagen kom till beredning men den gick igenom, det var siistit .

Under hösten 2012 var det även kommunalval. Då jobbade vi inom SAMOK aktivt tillsammans med SYL där vi förde en gemensam nationell kommunalvalskampanj. Grunden för det fortsatta samarbetet med SYL gjordes i och med kommunalvalskampanjen.

2012 inleddes också ett samarbete med andra stadiets intressebevakare. Bl.a. ordnade SYL och SAMOK sina förbundsmöten samtidigt. Dagen efter mötet kl. 7:30 träffades representanter för båda förbunden för att skriva under ett avtal mellan SAMOK, SYL Lukiolaiset, SAKKI och OSKU där vi hade gemensamma mål som vi skulle jobbade för tillsammans. Samarbetet ledde till att i april 2013 ordnades en massiv studiestödsdemostration, där alla fem organisationer stod med enad front framför riksdagens trappa. Då kändes det skönt att se resultatet av ett gedigert arbete. Tiden var äntligen mogen för att alla tillsammans kunna samarbeta.

536485_10150596748436618_1710164602_n.jpg

Verksamheten hade utvecklats mycket från 2008 till 2012. Det var ingen självklarhet att träffa ministrar och “högsta kukkuna”. Kårernas verksamheten har utvecklats mycket. Arbetet var mycket mera politiskt och krävde mera kunnande. Numera är det avgörande vilken politisk person man är, vilket ansikte man är utåt, hurudana åsikter man har, hur mycket man vet om budgeter osv.

utbilnding.jpg

Hösten 2011 valdes Lotte Uutinen, ASK ordförande anno 2010 till OLLs ordförande. OLL är studerandes idrottsförbund som har som medlemmar både SAMOK och FSF, dvs bevakar alla högskolestuderandes intressen som kommer till motion och idrott. I dag är det studentkårerna var och en medlemmar i OLL, de flesta har ändå fortsatt att vara medlemmar. Förbundet påverka nationellt det som berör studerandes möjligheter att motionerna och annan tillgång till hälsa.

Under Lottes ordförandeår höll yrkeshögskolelagen att förnyas. Utmanande när studerande- och studentkårerna är på så olika nivå. Studerandekårerna är yngre, har mindre erfarenhet och inte lika långt tillbakgående verksamhet som stöder studerandes möjligheter till motion och hälsa.

OLL som förbund måste köra både studiepolitik och hälsopolitik. Finansieringen kommer från idrottssidan. Skulle inte OLL finnas skulle man inte komma åt pengarna från idrottssidan eftersom de kommer från ett annat ministerie än undervisnings och kulturministeriet.

OLL är även medlem i Suomen urheiluliitto, idag VALO. OLL förespråkar hälsomotion och hälsoaspekten i idrott och motion. I det stora hela handlar idrottspolitiken om elitidrott.

Lotte blev även invald i FISUs studerandekommitté under 2012 och satt då på en fyraårsperiod som en av få finländare. I styrelsen sitter ca. 23 medlemmar. Under styrelsen finns flera olika kommitteer, t.ex. Educational committee som ansvarar för forskning och utbildning. Under den fanns studerandekommitte, för första gången 2011. FISUs främsta uppgift är att ordna studerandes olympiska spel (universiaden, sommar och vinter) och studerandes VM. Finlands syn har varit att allt fokus inte skall ligga på tävlingsverksamhet utan också den välmående aspekten i idrott och motion.

Tidigare ansvarade OLL om att skicka lagen till olympiaderna, under 2012 överfördes den uppgiften till Olympiska kommiteén.

Under många år har många ifrågasatt OLLs funktion och uppgift, vart medlemmarnas pengar försvinner.

Universitetsstuderande studenthälsovård ordnas av Studenthälsan (finansieras av staten och genom studentkårerna, sjukförsäkringen och KELA. Under Lottes år genomfördes att också studerandekårens medlemmar skulle ha tillgång till studenthälsan. 2011 inleddes piloten och pågick i 3 år. 2 olika yrkeshögskoleområden fick vara med i piloten, Seinäjoki och Lappeenranta.

“Allt som jag lärt mig under åren och de erfarenheter som man fått har man kunnat delat med sig till nya aktiva.” inflikar Armi.
“ Jag är stolt över att vi har gjort ASK känt inom de olika förbunden och intresseorganisationerna. Stolt över ASK som har aktiva och förhoppningsvis nya aktiva i framtiden som vill fortsätta göra ASK känt. Vi har gett sakkunskap och synlighet och ASK har gett oss för att klara oss är ännu viktigare.” kontrar Elin.

ASK är kända för att vara pålitliga, kan mycket, bjuder på sig själv tillbaka, och jobbar stenhårt.

255714_170457299684862_7107004_n.jpg

Elin känner att hon fått mycket stöd och hjälp från ASK aktiva, tidigare aktiva, medlemmarna och alumner. Det har också gett att man fått och haft egenskaper att fungera som ordförande för SAMOK. Det kunde man sedan ta med sig vidare och försöka hitta

Från ASK har Lotte fått erfarenheter att fara vidare, tack vare sin litenhet. Samarbete med högskolan har fungerat så suveränt. Vi kan debattera och vara av olika åsikt med utåt var vi alltid en enad front.

För Elin har kåren alltid präglats av öppna armar. Man försöker ända in till det sista, för man vet att det finns någon bakom står alltid finns till hands. Därför vill man själv också fortsätta hjälpa och finnas till hands, som hjälp och stöd. Man vill ge tillbaka ens lite av det som man själv fått. Man hoppas att dagens aktiva upplever det samma och själva vill fortsätter ge tillbaka. Kåren har även lärt Elin be om hjälp före det är för sent.

“ASK har en stark studerandekultur, där vi är måna om varandra, tröskeln är låg att be om hjälp. Vi har alltid blivit lärda från första början till det här. Vilket är exceptionellt för en studerandekår.” berättar Elin.

2008 i SAMOK gjordes mycket strategiarbete åt SAMOK och kårerna. Kårens uppgift att utbilda i ett aktivt och kritiskt tänkade medborgarskap. Elin anser att ASK nu efter 20 år har hittat balansen, mellan intressebevakning och studieraj-raj. Vi får inte glömma den lagstadgade uppgiften kåren har. Om vi inte anser att den är viktigt och använder den lagstadgade statusen vi har så finns det risk att de tar den ifrån oss. Det finns ingen annan är mån om den om inte vi själv är det.

ASK representation i SAMOK

2005 Petra Nysten ordförande
2008 Armi Murto ordförande
2009 Jenny Tabermann styrelsemedlem
2011 Lotte styrelsemedlem
2012 Elin ordförande
2013 Christoffer Andersson styrelsemedlem

#FRIDADA peppu ja paita

#FRIDADA peppu ja paita

Fatgillet, en alumnförening för ASK och Novium

Fatgillet, en alumnförening för ASK och Novium