ASK utveckling

ASK utveckling

1997

 • 8.12.1997 hålls ett grundläggande möte där representanter från Tekniska lärovärkets kramratförbund r.f, Studentkåren vid Helsingfors Svenska Sjukvårdsinstitut r.f samt HanSE Kf undertecknar Stiftelseurkunden om att föreningen Arcada studentkår ASK, med hemort Esbo, har grundats, och de föreningar som representeras har anslutit sig till studentkåren och godkänt bifogade bilagor.

1998

 • ASKen blir en officiellt studentkår när yrkeshögskolan Arcada blir till.
 • En första förfrågan skickas till rektor Henrik Wolff angående huruvida det skulle vara möjligt att ha en studenternas representant i Arcadas ledande organ.
 • Rektorn har svarat skriftligt på förfrågan, daterat 11.3.1998

1999

 • Medlemmar = HoSK, HanSe SF och TLK)
 • Tre olika alternativ för ett kårband presenterades. Ekonomi (guld), teknik (blå) och hälsovård (grön)
 • I stadgarna skrevs till att ASK är en politiskt oberoende förening.
 • John Stark valdes av fullmäktige till Askbladets chefredaktör (frivilligarbete). Första numret fungerade Christoffer Fodstad som chefredaktör, John för de övriga 3.
 • Fyra nummer av Askbladet gavs ut under året till medlemsföreningarnas medlemmar. Tidningen trycktes i 1200 exemplar och som en 16-sidig A4.
 • Som nytt officiellt namn för studentkåren valdes namnet ASK istället för det tidigare Arcada Studentkår.
 • Niklas Weckström (Niki Hamro) valdes till Arcada Studentkårs första förtjänstteckenskommittéens ordförande. Förtjänsstecken hade talats om, men det fanns inte pengar för det. Fullmäktige godkände att det skapas förtjänsstecken med förutsättningen att det skaffades förtjänstecken (ingen spons ficks aldrig, dock nog förtjänsstecken).
 • ASK ordnade sin årsfest 12.11.1999 på Lord Hotel
 • Rektor Henrik Wolff beviljar ASKen tillstånd för studentkåren att använda Arcadas postningssystem.

2000

 • Christian Lindberg väljs till ASK hedersmedlem (ASK fullmäktige 24.1.2000) Han valdes med villkoret att han skall bli färdig. När han blir färdig skall man på samma gång ge “intyget”.
 • Paola Dadda anställs som GS med start 17.4.2000. GS uppgifter utvecklades under året, men bl.a. Ansvar för årsfesten, internationella utskottet, postning och övrigt kontorsarbete. Under sommarmånaderna var hon underställd högskolan. (fullmäktige 10.4.2000)
 • ASK logo besluts tryckas på studerandehalarna (ASK står för kostnaderna för tryck och eventuell schablon) (fullmäktige 21.11.2000 Höstmöte)
 • Nya reglementen för studerandekårens märken godkändes (fullmäktige 21.11.2000 Höstmöte)
 • Studentkårens ordförande sitter automatiskt med i högskolans styrelse med en mandat på två år (Fullmäktige 21.11.2000)
 • Niklas Weckström och Jessica Karlsson valdes till studentkårens representanter för planeringen av Arcada Nova. (Fullmäktige 21.11.2000)
 • Styrelsen hade endast 8 protokollförda möten på grund av svagt deltagande.
 • ASKbladet utkom med tre nummer plus ett nummer i samarbete med STOP (under namnet Sydvasken. Upplagan var 1200 exemplar och 16 sidor.
 • ASK årsfest ordnas 10.11.2000 på Mestarin Palatsi. Årsfesttalare Mikael Ingberg, VD på Folkhälsan.
 • Gulnäbbsintagning ordnades 14.9.2000 av kårens tutorer. Efterfesten ordnades på restaurang Roberts.

2003

 • Oona Luostarinen var anställd som GS, beviljades tjänsteledigt januari-april, tills tjänsteförhållandet tog slut.
 • Mikaela Rimaila anställdes som GS fr.o.m. 18.8.2003. Under sommarmånaderna fungerar ordförande Heselius som tf GS.
 • Ny arbetsordning för ASK fullmäktige godkändes
 • Ny internationell verksamhet inleddes och ett kontaktnätverk byggdes upp till övriga studentkårer.
 • Erasmus Student Network (ESN network) grundades i Arcada.
 • En “Survival guide skrevs på engelska och skickades till alla utbytesstudenter som var på kommande till Arcada.
 • Studerandekårens utrymme
 • Ett medlemsregister tas ibruk med nyantagna studerande
 • Nya stadgar godkändes efter PRS föreslagna ändringar.
 • ASK ordnade sin sjätte årsfest i oktober 2003 i Aktiasalen. Som festtalare fungerade EM Henrik Guyer.
 • Student Niklas Lindlöf fungerade som studeranderepresentant i gruppen som funderade på inredning till nya Arcada-huset.
 • Tomt nr 23108 är reserverad av Stiftelsen Arcada för bygge av studentkårshus
 • Tradenomstuderande Oskar Berntsson fungerar som verksamhetsledare för ASKens utveckling av koncept och förverkligande.
 • EM Henrik Guyer fungerade som ASKens mentor och rådgivare i kårhusbyggets process.
 • Gulisintagning ordnades i början på september, där 350 nya studenter deltog. På kvällsfesten deltog 1100 gäster. Succé!

2004

 • Mikaela Rimaila var anställd på deltid (50%) fram till 13.8.2004
 • ASK styrelseordföranmde får ett arvode på 250 €
 • Katarina Törnqvist anställdes som heltids GS med start 15.11.2004.
 • ASK ordförande Petra Nysten valdes till SAMOKs ordförande för 2005
 • Officiella namnet studentkår ändrades till studerandekår på grund av rättsfrågor.
 • ASK fått nya utrymmen i samband med högskolans flytt till Arabiastranden. Rum A504 finns till för ASK, där GS har sin arbetspunkt, plus ett mötesbord och arkiv. På första våningen, i F141, delar ämnesföreningarna på ett gemensamt utrymme.
 • Kaffeautomater skaffades till nya Arcada huset, intäkterna går till studerandekåren.
 • ASK inledde försäljningen av kopieringskort och upprätthållandet av kopieringsmaskinerna som är menade för studerande.
 • En arkitekttävling ordnades 1.12.2004-22.2.2005 för hur det nya Cor-huset skall se ut.
 • Samarbetsgrupen ordnade en GetTogether för föreningsaktiva och Arcadas personal med målsättning att bättre lära känna varandra.
 • Årsfesten gick av stapeln för 7 året och som festtalare fungerade arkitekt Stefan Ahlman.
 • Socialpolitiskt samarbete i Helsingfors påbörjades.

2005

 • Kåren byte officiellt namn från ASKen rf till Arcada Studerandekår - ASK.
 • Ny yrkeshögskolelag träffe i kraft 1.8.2005 som ger yrkeshögskolornas studerandekårer lagstadgad status.
 • Nya lagen krävde en totalomskrivning av ASK stadgar och de godkändes av Henrik Wolff under festliga omständigheter på Arcadas julfest 15.12.2005.
 • Ett Äldresråd (ÄR) grundades. Första medlemmarna var Kristina Gustafsson, Fredrik Johansson, Christian Lindberg, Joackim Lindqvist, Johanna Lindström (Johanna Stenback), Anu Nyberg, Kim Sahlstedt, Jessica Silfver samt Niki Weckström (Niki Hamro). Alla tidigare aktiva inom ASK och utexaminerade från Arcada.
 • ÄRs första uppgift var att fundera över lösningar för den ekonomiska helheten för ASKen
 • WebCT togs ibruk för diskussion, materialbank etc
 • Info-mail togs ibruk efter en enkätförfrågan till studerande våren 2005. Info-mail skickas till students@arcada.fi 1-2 gånger i månaden med aktuella ärenden.
 • ASKungen grundades, ett infoblad i A3 format. Under året gavs 2 nummer ut.
 • Första ASK kalendern gavs ut hösten 2005.
 • ASK nya hemsidor publicerades.
 • Tillsattes en COR-husgrupp.
 • Studerandekåren fick sina första understödande medlemmar på ansökan av Benjamin Packalén (Benjamin Harf) och Joakim Lindqvist (Joakim Lagerholm). Avgiften är 20 €.
 • Specialföreningsreglemente godkändes.
 • Arkitekttävlingen för COR-huset avslutades 15.2.2005 och vinnare blev “Siipi” ritad av Ami Oja. Tävlingen var öppen för alla arkitektstuderande i Finland, Danmark, Norge och Sverige. Utställningen med tävlingsbidrag fanns på stora torget i Arcada mellan 2-4.3.2005, där alla studerande fick ge sin röst på sitt favoritbidrag.
 • Aktieägaravtalet för det planerade COR-huset skrevs under 13.12.2005 av fullmäktige ordförande Robert Fagerman, styrleseordförande Jenny Harju samt Arcadas rektor Henrik Wolff.
 • I samband med det här grundades fastighetsbolaget Fastighets Ab COR-huset grundades. Till styrelsen valdes tillfälligt Robert Fagerman och Niki Weckström (Niki Hamro).
 • ASK aktier för Fastighets Ab COR-huset var 7200 €
 • Understöd för byggandet av COR-huset mottogs av flera fonder och stiftelser.
 • ASK åttonde årsfest ordandes 11.11.2005 i Arcadahuset. Festtalet hölls av studerandekårens hedersmedlem Christian Lindberg.

Understöd

 • ASKen rf ansökte om ett verksamhetsunderstöd på 22 500 € av Arcada + ett undersötd för generalsekreterarens lön under tiden 15.11.2004-15.12.2006. Arcada beviljade ASKen ett understöd på för löneuppgifter för perioden 15.11.2004-31.12.2006 + verksamhetsunderstöd på 10 000 € för år 2005.
 • Socialpolitiskt samarbete i Helsingfors påbörjades

2006

 • Medlemsantal 913 personer
 • ASK fullmäktigeplatser fördelas inte längre proportionellt enligt ämnesföreningarnas medlemsantal utan helt som personval. Delegatplatserna ökas från 21 till 23.
 • Fr.o.m hösten 2006 har ASK endast personmedlemmar. Ämnesföreningarna har möjlighet att bli specialföreningarn vid Arcada studerandekår - ASK.
 • Arcada Studerankårs AB grundades med ett aktiekapital på 8000 € från ASK.
 • Ämnesföreningarna kan ansöka om att ASK driver in deras medlemsavgifter och upprätthåller ett register över dessa.
 • Hyreskontrakt mellan Fastighets Ab COR-huset och ASK Ab undertecknades
 • 14.12.2006 flyttade kåren och specialföreningarna till nya utrymmen i COR-huset på Majstadsgatan 11. Huset består av 450 kvm och är i sin helhet till studerandekårens förfogande. I de nya utrymmena har ASK ett eget kontor, och specialföreningarna delar på ett kontor.
 • Verksamheter som kopiering, kaffeautomater och läskautomater flyttades över till ASK Ab som är tänkt skall sköta största delen av försäljningsverksamheten.
 • Under året flyttades marknadsföringsansvar över från tutorerna till högskolan.
 • ASKungen utkom 4 gånger under året. Den utvecklades även från en utprintad A3 till tryckt tidning i fyrfärg.
 • ASK kalendern 2006 gjordes i samarbete med Arcada. Kalendern fick ny form och designades av Henri Savolainen.
 • ASK publicerade nya hemsidor
 • Grundstenen murades för COR-huset 28.4.2006. Grundstensmurningen ordnades i samarbete med Fastighets Ab COR-huset. Under festligheterna hölls välkomsttalet av Walter Virta, Katarina Törnqvist läste grundstensurkunden och Henri Savolainen höll festtalet.
 • Taklagsfesten hölls 21.9.2006. Festtalet hölls av Walter Virta och välkomsttalet av Henri Savolainen.

Understöd

 • ASK ansöker och beviljas ett verksamhetsunderstöd på 13 000 € för år 2006.

2007

 • Medlemsantal 832 personer
 • Katarina Törnqvist sluta som GS och ny anställs Camilla Ekström (Camilla Fagerholm) med start 21.8.2007.
 • Caféverksamhet börjar drivas i Cor-huset januari 2007
 • ASKungen utkom endast 1 gång på brist av frivillig tidningspersonal.
 • ASK kalendern ges ut och designades av Ammi Teir.
 • Invigningsfest för Cor-huset ordnades 26-27.1.2007
 • Marknadsföring av Cor-huset gjordes under hela året.
 • En verksamhetsplan för Cor-huset påbörjades under året
 • Cor-Crew grundades, ett ca 10-tal frivilligt aktiva som arbetade i Cor-huset i cafét under dagarna och privattillställningar och uthyrningar.
 • Två Cor-hus talkon ordades under året.
 • Under året ordades även pokerkvällar och salsakurs.
 • Den tionde årsfesten ordnades 23.11.2007 i Brändö Casino. 95 personer deltog.
 • Henrik Guyer höll årets festtal.
 • I Januari 2007 tilldelades ett nytt hederstecken, Cor-husmedlajen. Den tilldelades Henri Savolainen. På årsfesten 2007 delades ytterligare

Understöd

 • ASK ansöker och beviljas ett verksamhetsunderstöd på 45 000 € för år 2006. (för verksamheten och gs lön)
 • ASK beviljas ett understöd på 700 € av kulturfonden för ordnande av salsakurs.
 • ASK beviljas ett understöd på 500 € för ordnande av sportdag i samarbete med Svenska handelshögskolans studerandekår.

2008

 • Fokus på att utveckla verksamheten i Cor-huset
 • Införskaffningar gjordes till kåren i form av IKT-utrustning till nya kontoret.
 • Kåren gick över 900-sträcket i medlemsantal
 • I januari bjöd ASK in hela Arcadas personal till en kaffebjudning i Cor-huset.
 • ASK/SHS sportdag ordnades under oktober månad.
 • En kurs i Salsaton ordnades med hjälp av understöd under hösten 2008.
 • ASK deltog i Halarkramen som ordnades i samarbete med METKA och LAUREAMKO
 • Culture Cor-ner ordnades i Corhuset under verksamhetsåret. Evenemanget riktade sig till internationella studerande.
 • ASK tutorer ordnade “datacorner”i början på höstterminen för att visa nya studerande hur Arcadas program fungerar.
 • Gulnäbbsintagning ordnades i början på september och ca 350 nya studenter deltog. Efterfesten ordnades på Amarillo och drog ca 700 deltagare.
 • Info-mailen förbjöds från Arcada och istället togs en ny tjänst ibruk för att sprida information till studenter på my.arcada.fi
 • Aktivsitz- och utbildning ordnades för alla specialföreningars aktiva, Cor-crew och ASK styrelse samt fullmäktige.
 • ASK årsfest ordnades för elfte gången den 21.11.2008 på restaurang Blue Peter på Drumsö. För festtalet stod Marcus Rantala från Undervisnings- och kulturministeriet.
 • Ett nytt förtjänsttecken införlivades på initiativ av Lars Lundsten till minne av Georg von Wendt och tilldeldes Linda Helenius som samtidigt blev den första medlemmen i alumniakademin.
 • ASK Ab hade förlorat nästan hela sitt aktiekapital och styrelsen byttes ut och en ny VD tillsattes.
 • En restuarangchef anställdes till Cor-huset för att driva uthyrnings- och caféverksamheten. Anställningsförhållandet avslutades under prövotiden.
 • En Cor-dinator anställdes för att bedriva och koordinera verksamheten. Cor-dinatorn blev Jeanette Harf som arbetat i cafét sedan öppnandet i januari 2007. Cor-dinatornas uppgift blev att koordinera arbetskrafterna i caféet, ta emot bokningar, offertskrivning, fakturering, reskontra och ansvara för inköpen till caféet.
 • En bränding gjordes för Cor-huset, med ny logo och grafiskt utseende. Tejpningar med den nya logon gjordes på fönster och dörrar.
 • Tillsammans med Fastighetsbolaget Ab Cor-huset gjordes en hel del förändringar i Cor-huset under sommaren. Bl.a. gjordes en bardiskhöjning, ett nytt dj-bord byggdes, vi målade om väggar i klubbrummet, nya möbler till festsalen och möteskabinetten köptes, glasställningar och ett nytt kylskåp installerades i köket och en ny kassamaskin köptes. Möblerna anlände några dagar efter skolstarten och då blev det så gott som ett nytt hus.
 • Fastighetsbolaget Ab Cor-huset (FAB) bytte på våren VD när den avgående Stina Lindroos tog emot nya utmaningar och avslutade sitt arbete på Arcada. Den nya VD:n Jörgen Wiik.
 • Med i fastighetsbolagets styrelse hade studerandekåren också en studeranderepresentant, först Daniela Blomqvist som sedan byttes ut mot Tony Petas.
 • Under året ordnades två stycken Cor-talkon, en på våren och en på hösten. Dit har alla specialföreningars styrelser blivit inbjudna, fullmäktige, tutorerna, ASK styrelsen, ASK Ab:s styrelse och FAB:s styrelse.
 • ASK Ab gjorde ett första positiva resultat vid räkenskapsperiodens slut.

Understöd

 • ASK ansöker ett verksamhetsunderstöd på 50 000 € för år 2006. (för verksamheten och gs lön)
 • ASK beviljas ett understöd på 10 000 € från William Thuringsstiftelse (betalas vidare till ASK Ab) för att bedriva verksamhet i Cor-huset.
 • ASK beviljas ett understöd på 1000 € för ordnande av danskurs, av Svenska Kulturfonden
 • ASK beviljas ett understöd på 800 € för ordnande av sportdag i samarbete med Svenska handelshögskolans studerandekår, av sparbanksstiftelsen
 • ASK skulder till ASK Ab avskrivs. ASK Ab är nu skuldfri.

2009

 • Medlemsantal: 950 personer
 • Styrelsen höll sitt konstituerande möte 7.1.2009
 • Ett tema under året var Hälsa och välmående
 • Styrelsen samlades en gång per vecka för morgonkaffe där man diskuterade aktuella ärenden inom studerandekåren och studiepolitiken.
 • Henrik Wolff godkände nya stadgar för studerandekåren 24.8.2009
 • Valborg firades på Cor-huset med livemusik. Silliz ordandes på första maj i Kajsaniemi.
 • Aktivutbildning ordandes två gånger under året för kårens och specialföreningarnas aktiva.
 • Ett nytt medlemsregister införskaffades, men på grund av leverantörsproblem sköts leveransen upp ett helt år.
 • En kalender trycktes upp i 1000 exemplar.
 • Den 12:e årsfesten ordnades 20.11.2009 på stora torget i Arcada. Efterfesten ordnades på Amarillo.
 • På årsfesten blev Niki Hamro utsedd till hedersmedlem i studerandekåren.
 • Camilla Ekström (Fagerholm) avslutade sitt jobb som GS 12.12.2009
 • En arbetsgrupp grundades för att fundera på GS arbetsuppgifter och för en nyanställning.
 • En ny hemsida publicerades i början på året, gjord av medianomstuderande Samuel Klinkmann.
 • En sportdag ordnades 18.3.2009
 • Kåren ordnade MåBra-vecka under oktober månad.

Understöd

 • ASK ansöker ett verksamhetsunderstöd på 75 000 € för år 2006. (för verksamheten, gs lön och 50 % av Cor-husets hyra) Beviljas 65 000 €.
 • ASK ansöker om ett understöd för ordnande av danskurs, beviljas 500 € av Sparbanksstiftelsen (används för zambakurs hösten 2010)
 • ASK ansöker om ett understöd för anskaffning av nytt medlemsregister, beviljas 500 € av SFV
 • ASK beviljas ett understöd på 5 000 € från William Thuringsstiftelse (betalas vidare till ASK Ab) för att bedriva verksamhet i Cor-huset.

2010

 • Medlemsantal: 875 personer
 • Ett turbulent år med 2 styrelser.
 • Den första styrelsen konstituerade sig 7.1.2010, med 4 medlemmar.  PÅ FMG mötet 29.1.2010 valdes ytterligare 3 medlemmar.
 • 2 ESN-funktionerer valdes till ASK 16.2.2010
 • Styrelseordförande avgick 3.6 och styrelsen upplöstes. En tillfällig styrelse tillsattes.
 • 13.6 hade en ny styrelse valts och de kunde konstituera sig med 7 medlemmar.
 • 8.9 avgick Camilla Söderholm från styrelsen, ingen ny medlem valdes in.
 • Stadgarna uppdaterades och godkändes av rektor Henrik Wolff 2.6.2010.
 • Nya uppdateringar gjordes i stadgarna som rektor Henrik Wolff godkände 10.1.2011
 • Camilla Söderholm var anställd som t.f GS för att göra klart bokslutet för år 2009.
 • Jenny Tabermann anställdes som ny GS.
 • Mikaela Oksanen anställdes som kommunikationssekreterare (80%) för tiden 13.9-13.12.2010 med ekonomiskt stöd från Finlands ungdomssamarbete Allians rf.
 • ASK infomail skickades ut en gång i veckan
 • ASKungen utkom en gång under året.
 • En idrottsdag ordnades i samarbete med idrottslinjen på Arcada
 • En zumbakurs ordnades under höstterminen
 • 65 tutorer jobbade under året för ASK, varav 15 fungerade som internationella tutorer
 • Årsfesten ordnades i november på Crowne Plaza med minister Astrid Thors som årsfesttalare.

Understöd

 • Ett verksamhetsbidrag på 55 000 € beviljades från högskolan.
 • 1500 € beviljas av Sparbanksstiftelsen för anförskaffnig av nya kontorsmöbler till ASK office (används delvis under 2010 och delvis 2011)
 • 5000 € beviljades i understöd av Thuringsstiftelse för införskaffande av bl.a. kassaskåp. (flyttas över till 2011)

2011

 • Medlemsantal: 1009 personer
 • Ny styrelse konstituerade sig 17.12.2010. efter att fullmäktige godkänt styrelsen på mötet 25.11.
 • Julia Hellevig avgick från styrelsen 1.3.2010 och samtidigt valdes Marika Kamotskin till styrelsen.
 • Ett arbetsutskott tillsattes som har rätt att göra beslut om brådskande ärenden som bestyrks på följande styrelsemöte.
 • ÄR träffades fyra gånger under året.
 • Jessica Vikström anställs som kommunikations- och medlemssekreterare.
 • Ett nytt kollektivavtal godkändes för anställda vid studerandekårer i Finland.
 • Afterpulkka ordnades i samarbete med specialföreningarna på fastlagstisdagen.
 • Kick-off fest ordnades på Kaivohuone.
 • Tillsammans med METKA och HUMAKO ordnade ASK Kaljaasi kryssning
 • ASK motion startade med 4 timmar motion i veckan som medlemmarna kunde köpa pass till. På hösten utökades timmarna till 6 timmar per vecka.
 • ASKungen utkom två gånger under året.
 • En grafisk manual utformades för ASK.
 • 45 tutorer jobbade för ASK under året varav 15 var internationella tutorer.
 • ASK var aktivt med i kampanjerna inför riksdagsvalet.
 • ASK ordnade en valpanel tillsammans med andra studerandekårer i Helsingfors
 • Ett valtorg ordnades där bl.a. minister Astrid Thors deltog
 • ASK ordnade årsfest på Hotell Linna i november. Årsfesttalare var riksdagsledamot Maarit Feldt Rantala. Rekordmånga deltagare på 117 personer.
 • ASK deltog i planeringen av nya Campusområdet tillsammans med Diak.
 • Tack vare ett understöd från Lindstedska fonden kunde en deltidsanställd Cor-dinator anställas för att driva caféverksamheten och uthyrningarna i Cor-huset.
 • Under året hade kåren 1 helhetsanställt (GS Jenny Tabermann) samt en deltidsanställd (80%). Därtill hade ASK en projektanställd för att utföra ett examensarbete för Cor-huset och ansvarar för administrationen för Cor-huset.
 • ASK hade även 4 stycken anställda motionsledare under året.
 • ASK beviljades ett understöd från Lindsteska fonden för att utveckla verksamheten i Cor-huset (21 000 €)

Avtal

 • ASK tecknar hyresavtal med specialföreningarna Hanse, Hosk och Commedia för rätt till kontorsutrymmen i Cor-huset. Som ersättning för kontorsutrymmena ansvarar hyresgästen för att hålla cafét öppet 7 timmar per vecka. Om avtalet inte hålls är hyresgästen ansvarig för att ersätta Arcada studerandekårs aktiebolag 30 € / timme. Hyresavtalets penningvärde är 210 € / vecka.

2012

 • Nya styrelsen konstituerade sig 12.12.2011
 • Patrick Sjöberg avgick 25.9.2012 och en ny styrelsemedlem valdes.
 • Är samlades 4 gånger under året. Under året övergick ÄR från officiella protokoll till mer flexibla pro memoriam.
 • Jessica Vikström, medlems- och kommunikationssekreterare slutade 22.7.20123 och som ny inledde Patrik Lydman arbetet 1.8.2012 och som avslutades 22.11.2012.
 • Under året hade ASK även anställda motionsledare.
 • Som Cor-dinator under 2012 fungerade Fanny Smeds.
 • Under våren beslöt fullmäktige att lägga ner ASKungen på grund av tidsbrist.
 • 50 stycken tutorer jobbade för ASK under året, varav 15 var internationella tutorer
 • ASK motion fortsatte i år med 7 timmar motion per vecka. ASK motion utvecklades till ett samarbete med METKA och ledarna anställdes av METKA.
 • ASK deltog aktivt i kampanjerna inför kommunalvalet.
 • ASK ordnade en paneldiksussion
 • ASK jobbade aktivt för att högskolan skulle anställa en studiepsykolog, vilket också gick igenom.
 • ASK lobbade aktivt för pilotprojektet om att yrkeshögskolestudenter skulle få använda Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHSV) tjänster.
 • ASK ordnade årsfest i Tenalji von Fersen-salen på Sveaborg. Som årsfesttalare fungerade riksdagsledamot Mikaela Nylander. På årsfesten deltog 95 personer.
 • Iselin Krogerius-Therman tilldelades hedersmedlemsskap i ASK

Understöd

 • ASK beviljas ett verksamhetsbidrag på 75 000 €
 • ASK beviljas ett understöd från Arcada på 60 000 € för betalning hyra / Vederlag / driftskostnader för Cor-huset.
 • Under året användes den kvarvarande summan (9165,63 €) av det bidrag som motttagits av Lindstedska fonden.

Avtal

 • ASK tecknar hyresavtal med specialföreningarna Hanse, Hosk och Commedia för rätt till kontorsutrymmen i Cor-huset. Som ersättning för kontorsutrymmena ansvarar hyresgästen för att hålla cafét öppet 7 timmar per vecka. Om avtalet inte hålls är hyresgästen ansvarig för att ersätta Arcada studerandekårs aktiebolag 30 € / timme. Hyresavtalets penningvärde är 210 € / vecka.

2013

 • Fullmäktigeval ordnades 30.10-1.11.2013
 • ÄR träffades 4 gånger under året. Som ordförande för ÄR fungerade Stefan Gustafsson
 • Under våren gjorde Maria Schmidt sin praktik som grafiker på ASK
 • ASK group mässa ordnades 25.9.2013
 • ASK gick med i FRANK, en nationell förmånstjänst för studerande. Ett etårigt kontrakt skrevs.
 • En ny hemsida utvecklades, men togs i bruk under våren 2014.
 • ASK infomail har skickats ut till studerande
 • ASKungen bloggen har skrivits under året av styrelsen. Även en ny blogg införlivades på inside.arcada.fi där studerandekåren får skriva och dela med sig av information.
 • Samarbetet med METKA kring motionspasset fortsatte.
 • ASK deltog i diskussionerna tillsammans med högskolan gällande bygget av en ny idrottshall.
 • ASK ordnade blodgivningsjippo 23.1.2013 tillsammans med Röda Korset
 • ASK hade under året 42 aktiva tutorer.
 • ASK deltog i diksussionen kring en eventuell fusion mellan Arcada och Novia.
 • ASK utkom med en pedagogisk enkät för att få reda på vad studerande tycker om sina studier.
 • ASK skrev ett kommunalpolitiskt program tillsammans med de övriga studerandekårerna i Helsingfors-regionen.
 • AfterPulkka ordnades i normal ordning på fastlagstisdagen. Vappen silliz ordandes i Kaisaniemi på första maj. Under året ordandes även bandkvällar, spelkvällar i Corhuset.
 • ASK årsfest ordnades på Hima & Sali i november. Marcus Rantala höll festtalet. Årsfesten förverkligades som ett examensarbete av två restonomstuderande.
 • En traditionsenlig styrelsebytarsitz ordnades 12.12.2013 för ASK, HELGA, LAUREAMKO och METKA på Corhuset.  

2014

 • Styrelsen hade två officiell språk, svenska och engelska
 • Fullmäktige bestod av 15 ledamöter, styrelsen av sju medlemmar. Eftersom flera medlemmar avgick från fullmäktige ordades ett fyllnadsval där två nya medlemmar röstades in.
 • En kommunikations- och medlemssekreterare anställdes på timlön. ASK tog emot 6 ansökningar och valde Maria Schmidt till uppgiften. Maria inledde sitt arbete 5.3.2014.
 • ASK var den kår som hade flest medlemmar i FRANK systemet. Som belöning fick kåren 500 €
 • ASK group mässa ordnades 24.9.2014
 • ASK Ab:s likvida medel var slut och pengarna räckte inte till att betala hyror och löner. Arcada studerandekårs aktiebolag (ASK Ab) likvideras efter ett beslut i fullmäktige. ASK betalade kostnaderna för det slutgiltiga bokslutet och skatterna.
 • ASK info publicerades 11 gånger under året. Annars användes hemsidan och FB som MF-kanal.
 • Samarbetet met METKA kring motionspasset fortsatte.
 • Under året ordades 4 tutorutbildningar för ett 60-tal tutorer.
 • Nytt för i år var att tutorerna kunde införtjäna 5 studiepoäng för sin insats om man uppfyllde kraven i kurshelheten Aktivt och kritiskt medborgarskap.
 • ASK deltog aktivt i Arcadas Green Office utveckling.
 • Back-to-School party startades på The Tiger 15.1.2014.
 • Magical Thursdays ordandes på Corhuset, bl.a. med spelkvällar, internationel sitz och bändkväll.
 • Tillsammans med specialföreningarna ordnades Back-to-School på Brunnshuset 3.9.2014
 • Årsfetsen ordnades på Hanaholmen den 14 november. Festtalet hölls av Fatbardhe Hetemaj.
 • ASK mottog ett understöd på 4000 € för projektet Kritiskt medborgarskap.

2015

 • Medlemsantal:
 • Under introduktionsveckorna fick ASK 45 minuter per grupp för att presentera sin verksamhet för nya studenter.
 • ASK var även representerat på yrkeshögskoledagarna i Lahtis
 • ASK info har publicerats fyra gånger under året.
 • ASK fortsatte i samarbete med METKA erbjuda motionspass.
 • Istället för den traditionella picknicken i Kajsaniemi ordnade ASK styrelsen istället en brunsch i Cor-huset. Evenemanget drog över 100 deltagare.
 • 13.11.2015 ordnades ASK 18:e årsfest i Crowne Plazas vinterträdgård. Festtalet hölls av Peter “Petski” Westerholm. Festen hade ca 80 deltagare.

Understöd

 • ASK använde den resterande summan på 100 € från ett tidigare beviljat understöd från Lindstedska fonden år 2010 (som utbetalats år 2016).
 • ASK beviljades även ett understöd på 4000 € För utvecklandet av sina utbildningar

Avtal

 • ASK tecknar avtal med Selecta om en av Finlands första Starbucks on the go (27.7.2015). ASK betalas en provision på 4 % om försäljningen går över 3200 € / månad, eller 8 % om försäljningen går över 4300 €.

Cor-husets bastusällskap - CBS

Cor-husets bastusällskap - CBS

ASK styrelse och fullmäktige 2017

ASK styrelse och fullmäktige 2017