Äldresråd

Äldresråd

I ett e-post från Björn Heselius, dåvarande styrelseordförande 2002, framgår att tanken på ett äldresråd för ASK har fötts. Syftet var att handplocka alumner som skulle kunna vara till nytta för kåren och dess verksamhet. Äldresrådet skulle vara ett rådgivande organ men som även skulle vara med och forma framtiden.

Äldresrådets (ÄR) främsta uppgift är att finnas till hands för den sittande styrelsen och framföra sina råd och tankar i ärenden som styrelsen ber om. ÄR har även en viktig funktion med att föra traditioner och historier om ASK vidare. Till ÄR väljs ASK alumner på en tre års mandatperiod och det är fullmäktige som besluter om medlemmarna. Inom ÄR väljs sedan en ordförande och sekreterare.

Gällande vad och i vilken grad ÄR involveras i ASKs arbete är helt upp till den sittande styrelsen. Vissa år har man en tätare kontakt med flera möten med det ibland har gått flera år utan att ÄR sammankallats eller.

20 januari 2005 slår ASK fullmäktige fast riktlinjerna för ett Äldresråd (ÄR). Arbetsgruppen som som skapat riktlinjerna bestod av Mikko Länsiluoto, Robert Fagerman, Petra Nystén, Niki Weckström (Idag Hamro) samt Kim Sahlstedt. Deras tanke med ÄR var att den skulle fungera som ett rådgivande organ, med en form av fadderfunktion för styrelsen och fullmäktige. Den skulle inte inverka på själva verksAmheten med fungera som ett bollplank. ÄR skulle bidra till en kontinuitet mellan styrelserna, så att inte alla uppfinner hjulet på nytt varje år. ÄR skall sammanträda två gånger per termin, och utöver det sker kommunikationen via e-post. ÄR väljer inom sig en ordförande och sekreterare. Alla har en mandatperiod på tre år. Bl.a. i stadge- och reglementsärenden kan styrelsen eller fullmäktige be om utlåtande från ÄR som sedan kan framföras till fullmäktige. Redan den 8 februari samma år hålls ÄRs konstituerande möte.

Vartefter kårens verksamhet utvecklades, Cor-huset kom till, ett aktiebolag grundades, ett fastighetsbolag grundades växte även ÄR. Fr.o.m 2008 kallade ÄR till sina möten förutom styrelsen även ASK fullmäktiges presidium, Fastighetsbolaget Cor-huset ABs styrelse, Arcada studerandekårs aktiebolag ASK Abs styrelse samt Cor-dinator.

Speciellt aktiv var ÄR under sina första år, och under 2008. ÄR har inte sammanträtt efter 26.3.2013.

ASK utrymmen 1997-2017

ASK utrymmen 1997-2017

#FRIDADA peppu ja paita

#FRIDADA peppu ja paita